Vedtægter 

Udskriv

 
Vedtægter for den selvejende institition
Klippen, Den Kristne Friskole
Hjortgårdsvej 47, Voel 8600 Silkeborg
CVR-nummer 81 31 78 28

 

 
§ 1 Navn, hjemsted og formål

 
Stk. 1
Skolens navn er Klippen, Den Kristne Friskole. Den er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Gjern Kommune, Århus amtskommune.

 
Stk. 2
Skolen er oprettet d. 1. august 1977 af en flok forældre inden for folkekirken.

 
Stk. 3
Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende regler i lov om friskoler og private grundskoler mv.

 

 
§ 2 Skolens grundlag

 
Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele bibelen er Guds inspirerede fuldt troværdige ord og den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse samt Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

 

 
§ 3 Skolens målsætning

 
Stk. 1
Ved at ansætte fagligt kvalificerede lærere, der er indforstået med skolens grundlag og formål, skal skolen i samarbejde med forældrene bibringe børnene almennyttige kundskaber. Skolen skal under trygge forhold styrke elevernes karakter og ordenssans, fremme deres evne til selvstændig vurdering og stillingtagen og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte og helheden. Den skal med hele sit virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af sand kristen livsførelse.

 
Stk. 2
Undervisning i kristendomskundskab skal bibringe eleverne fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring og i øvrigt være i overensstemmelse med § 2.

 

 
§ 4 Forældrekreds

 
Stk. 1
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2-3. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

 
Stk. 2
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet.

 
Stk. 3
Forældrekredsen vælger, for højst 4 år af gangen, en eller flere personer udenfor forældrekredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt m.v. i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

 
Stk. 4
Den eller de tilsynsførendeafgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de forhold der er nævnt i § 4 stk. 3. I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser der er fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”.

 
Stk. 5
Ordinært møde i forældrekredsen afholdes hvert år inden udgangen af april. Mødedatoen meddeles forældrene senest 4 uger før denne. Skolebestyrelsen indkalder skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

 
Stk. 6
På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene to medlemmer til skolebestyrelsen. Begge de valgte medlemmer skal være forældre til børn på skolen.

 
Stk. 7
Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsordenen, der mindst skal indeholde:
-Valg af dirigent og referent
-Valg af 2 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen + 2 suppleanter
-Valg af en eller flere tilsynsførende (mindst hvert 4. år)
Stemmeret har forældre til børn på skolen.
Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Valghandlingerne foregår efter de retningslinier, der er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler mv.
Stk. 8
Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Ved valg af tilsynsførende og de bestyrelsesmed-lemmer, der skal vælges af og blandt forældrene efter regler i bekendgørelsen om valg af tilsyns-førende kan der gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

 
Stk. 9
Over det på forældrekredsmødet passerede tages der referat. Referatet underskrives og godkendes af mødets dirigent.

 

 
§ 5 Skolekreds

 
Stk. 1
Skolekredsen er åben for forældre og andre, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at man er villig til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og målsætning, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.

 
Stk. 2
Medlemskab af skolekredsen kan ophæves af bestyrelsen hvis medlemmet er i restance med kontin-gent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan ligeledes ophæve medlemskabet, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skole-kredsen. Bestyrelsens beslutning om ophævelse af medlemskab er endelig og kan ikke påankes

 
Stk. 3
Skolebestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 
Stk. 4
Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolemødet at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der er og har været medlem af skolekredsen i mindst 2 måneder.

 
Stk. 5
Ordinært skolekredsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april. Mødedatoen meddeles skolekredsens medlemmer senest 4 uger før denne. Skolebestyrelsen indkalder skriftligt skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 
Stk. 6
På det ordinære skolekredsmøde vælges et medlem til skolens bestyrelse. Vedkommende vælges af og blandt skolekredsen.

 
Stk. 7
Sammen med indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:
-Valg af dirigent og referent
-Skolebestyrelsens beretning
-Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab
-Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
-Indkomne forslag
-Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde kan fremsættes af ethvert skolekredsmedlem. Forslag skal gives skriftligt og være skolebestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før skolemødets afholdelse.

 
Stk. 8
Ekstraordinært skolekredsmøde afholdes hvis skolebestyrelsen ønsker det. Ekstraordinært skolekredsmøde skal afholdes når mindst 3 medlemmer af skolens bestyrelse eller 1/5 del af skolekredsmedlemmerne fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen til ekstraordinært skolekredsmøde skal ske på samme måde som indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde.

 
Stk. 9
Beslutninger på skolekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skolekredsmødet er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog §§ 11 og 12.

 
Stk. 10
Over det på skolekredsmødet passerede tages der referat. Referatet underskrives af mødets dirigent.

 

 
§ 6 Skolens drift

 
Stk. 1
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og ved kontingent fra skolekredsen samt andre indtægtsgivende støttearrangementer.

 
Stk. 2
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

 
Stk. 3
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.

 
Stk. 4
Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

 

 
§ 7 Skolebestyrelsens sammensætning

 
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges således:
3 medlemmer er selvsupplerende og vælger i fællesskab ved fratræden efterfølgeren/efterfølgerne samt suppleant (er) for disse.
2 medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
1 medlem vælges ved det ordinære skolekredsmøde af og blandt skolekredsen.
1 medlem udpeges af Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) – Skoleforeningen. FKF udpeger også en suppleant for det af foreningen valgte medlem.

 
Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for to år. Bestyrelsens medlemmer afgår skiftevis med tre og fire årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.
Stk. 3
Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst 1 suppleant. Ved eventuel supplering af skolebestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst 2 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt skolebestyrelsesmedlem kun ersatttes af en suppleant valgt af og blandt forældrene.

 
Stk. 4
Bestyrelsens medlemmer skal skriftligt erklære at ville drage omsorg for og aktivt medvirke til, at skolen fastholdes på dens grundlag og målsætning, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.
Et skolebestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden. Der gælder dog følgende:
Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolens forældrekreds eller skolekredsen kan i funktionsperioden afsættes af det vælgende organ. I sådanne tilfælde indkaldes medlemmerne af det aktuelle organ til møde. Sammen med indkaldelsen til mødet sendes dagsordenen, der mindst skal indeholde:
-Valg af dirigent og referent
-Afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer
Afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed.
Desuden udtræder et bestyrelsesmedlem øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lov om friskoler og private grundskoler mv. § 5 stk. 6. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 
Stk. 5
Skolebestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd.

 
Stk. 6
Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

 
Stk. 7
Skolebestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af skolebestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Skolebestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

 
Stk. 8
Skolebestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 
Stk. 9
Skolens daglige ledelse, skoleleder og viceskoleleder, deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens ledelse, kan skolebestyrelsen suspendere skoleledelsens mødedeltagelse.

 
Stk. 10
En medarbejderrepræsentant deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Medarbejder-repræsentanten deltager ikke ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejderne.

 
§ 8 Skolebestyrelsens opgaver

 
Stk. 1
Skolebestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisnings-ministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Skolebestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskifter.

 
Stk. 2
Skolebestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Skolebestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål, som skolebestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 
Stk. 3
Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen jf. § 4 stk. 2 og 3.

 
Stk. 4
Skolebestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

 
Stk. 5
Skolebestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. I samråd med skolens leder ansætter og afskediger skolebestyrelsen andet personale. Skolebestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale til skolens leder.

 
Stk. 6
Skolebestyrelsen fastsætter retningslinier for, hvordan skolelederen under ansvar for skolebestyrelsen varetager den daglige ledelse af skolen.

 
Stk. 7
Skolebestyrelsen vælger revisor, og skolebestyrelsen har ansvaret for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt under de gældende regler.

 
Stk. 8
Skolebestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

 
Stk. 9
Skolebestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Årsrrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet således at det kan sendes til undervisningsministeriet inden den 15. april i året efter regnskabsåret. Alle skolebestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af skolebestyrelsen.

 
Stk. 10
Skolebestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisions-protokol som er godkendt i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen kan også udstrække denne ret til andre. Oplysninger der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan ikke videregives.

 
§ 9 Skolebestyrelsens arbejde

 
Stk. 1
Skolebestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til skolebestyrelsens møder skal ske. Skolebestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

 
Stk. 2
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Skolebestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

 
Stk. 3
Et skolebestyrelsesmedlem, skolelederen, skolens ansatte samt den eller de valgte tilsynsførende er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er alle ovennævnte parter omfattet af de regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende jf. Forvaltningsloven.

 
Stk. 4
Skolebestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert skolebestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

 
Stk. 5
Skolebestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygningen til skolen.

 
§ 10 Tegningsret

 
Stk. 1
Skolen tegnes enten af skolebestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med skolebestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af skolebestyrelsens medlemmer.

 

 

 
§ 11 Vedtægtsændring

 
Ændringer af vedtægterne kan kun ske hvis skolebestyrelsen træffer beslutning herom med 6/7 flertal på to på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder. Forud for en sådan beslutning skal skolebestyrelsen indhente udtalelse om den påtænkte ændring fra skolekredsen.

 

 
§ 12 Nedlæggelse

 
Stk. 1
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen skal den nedlægges.

 
Stk. 2
Beslutning om nedlæggelse træffes af skolebestyrelsen med 6/7 flertal på to på hinanden følgende skolebestyrelsesmøder. Forud for en sådan beslutning skal skolebestyrelsen indkalde skolekredsens medlemmer til et skolekredsmøde med mindst 14 dages varsel. På skolekredsmødet skal skolebestyrelsens beslutning om at nedlægge skolen forelægges skolekredsen til høring.

 
Stk. 3
Det påhviler skolebestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om skolebestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor.

 
Stk. 4.
Det påhviler skolebestyrelsen at give undervisningsministeriet og de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af skolebestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 
Stk. 5.
Det påhviler den siddende skolebestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 
Stk. 6.
Skolebestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 
Stk. 7.
Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til friskoler, herunder fortrinsvis til friskoler med et kristent grundlag og formål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride imod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

 

 
§ 13 Godkendelse

 
Stk. 1.
Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

 
Stk. 2.
Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter for Klippen, Den Kristne Friskole, godkendt af undervisningsministeriet d. 16. januar 1998.

 

 
Således vedtaget af skolens bestyrelse torsdag d. 13. december 2007
Desuden vedtaget af 9/10 af de fremmødte skolekredsmedlemmer ved to på hinanden følgende ekstraordinære skolemøder.

 

 

 

 

 

 

SKOLEPORTEN © Skolesoft og UNIC 2001-08 Til forsiden Til SkoleIntras hjemmeside - åbner i nyt vindue Support